Telefon: 327936788

Witamy w LAVEA

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży Produktów w Sklepie. Regulamin świadczenia usług i sprzedaży w sklepie Naturalnemydla.pl obowiązuje od 25.05.2018.

§1. POJĘCIA REGULAMINU

 1. NATURALNEMYDLA.PL (ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA) – LAVEA Poland z siedzibą w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy, ul. Błękitna 6, NIP: 642-206-25-64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, nr telefonu: 32 7936788, adres e-mail: info@lavea.pl.
 2. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 3. UŻYTKOWNIK/KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej (Użytkownik) lub Umowę Sprzedaży (Klient).
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
 5. KONSUMENT – Użytkownik będący osobą fizyczną dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Sklepu.
 7. SKLEP – Sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.naturalnemydla.pl.
 8. PRODUKTY– produkty dostępne w Sklepie, przy czym w Sklepie Internetowym nie można zakupić produktów leczniczych.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 10. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 11. SKLEP INTERNETOWY/WYSYŁKOWY (SKLEP) – sklep wysyłkowy Sprzedawcy dostępny w Sklepie za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników w Sklepie oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219). Usługi te oraz sprzedaż Produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Aministrator będzie kontaktował się z Klientem poprzez adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Sklepie.
 4. Klient może kontaktować się z Administratorem z pomocą:
  1. telefonów stacjonarnych: 32 7936788, 32 4532236
  2. poczty elektronicznej na adres e-mail: info@lavea.pl,
  3. adresu korespondencyjnego: LAVEA Poland. ul. Błękitna 6, 44-280 Rydułtowy.

§3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – INFORMACJE OGÓLNE

 1. W ramach Sklepu nie są udostępniane usługi i treści informacyjne z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia.
 2. Korzystanie z treści zawartych w Sklepie nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna dla założenia konta i aktywacji konta hurtowego.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu, z uwagi na swój przedmiot, podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. – i ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Dz.U.2017.149).
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto Użytkownika Sklepu;
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia w Sklepie.
  3. Newsletter.
 5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub telefon z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Przeglądarka internetowa.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 10. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219).

§4. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH- ZASADY

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Użytkownika: adres e-mail oraz Hasło.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez Użytkownika.
  5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
  6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia jest zawierana na czas składnia Zamówienia.
 3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: info@lavea.pl
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokować możliwość rezerwacji Produktów,  w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Usługodawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. Konfiguracji strony internetowej Sklepu:
   • dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Sklepu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  2. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika na Sklepu;
  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  5. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;
  6. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  8. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu,
  9. świadczenia usług reklamowych.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Sklepu.

§5. OFERTA

 1. Ofertą objęte są produkty kosmetyczne, akcesoria do kąpieli, akcesoria do pakowania prezentów (zwane dalej łącznie "Produktami"), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i sprzedaży posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Sprzedaż Produktów oferowanych w Sklepie jest sprzedażą wysyłkową.
 3. Sklep pozwala użytkownikowi na składanie zamówień na Produkty objęte ofertą Sklepu.
 4. Zakup zamówionych Produktów, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są za pobraniem, poprzez przedpłatę przelewem oraz przelewem uzgodnionym (wyłącznie dla firm z nadanym nr NIP i REGON).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany oferty w każdym czasie.

§6. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Składając zamówienie, użytkownik Sklepu nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego realizacją.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 3. Płatność zamówionych Produktów dokonywana jest gotówką za pobraniem u kuriera, przedpłatą przelewem bankowym lub przelewem uzgodnionym zgodnie z akceptowaną w Sklepie formą płatności.
 4. Na żądanie Użytkownika Sklep wystawia fakturę VAT.

§7. ZAMÓWNIENIA

 1. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.Naturalnemydla.pl kierowanej przez Usługodawcę do odbiorców i potencjalnych Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, ponieważ złożenie zamówienia nie jest dokonaniem transakcji zakupu.
 2. Użytkownik każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§8. ZWROT PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA I PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres ul. Błękitna 6, 44-280 Rydułtowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lavea.pl.
 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.
 4. Produkty zamówione w Sklepie podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:
  1. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości, wydania produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), Użytkownik wówczas uprawniony jest do złożenia reklamacji poprzez formę pisemną.
  2. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez Sklep dokonujący sprzedaży, na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Konsument, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: LAVEA Poland ul. Błękitna 6, 44-280 Rydułtowy lub na adres e- mail info@lavea.pl
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, Umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu. Załącznik nr 4 do Regulaminu zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

§10. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dla Produktów prezentowanych w Sklepie, dostępna jest możliwość zakupu w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i składa się ona z nominalnej wartości danego Produktu oraz kosztu wydania Produktu, który zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia możliwe jest zarówno dla zarejestrowanego jak i niezarejestrowanego Klienta. W celu złożenia zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego i za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu oraz wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 6. W trakcie składania zamówienia należy wskazać dane niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej,  Produkt, ilość Produktu, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania zamówienia – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia przycisku w formularzu pola " ZAMAWIAM I PŁACĘ". Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia Produktu. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia Produktu w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia Produktu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych zamówień Produktów.
 10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

§11. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie od 1 - 5 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.
 2. Dostawa Produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajów wskazanych w dziale "Płatność i wysyłka"
 3. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna w zakładce "Płatność i wysyłka"
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia Produktu przez Klienta.

§12. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - PŁATNOŚĆ

Płatność za Produkt możliwa jest wyłącznie gotówką za pobraniem, przedpłatą lub przelewem na konto Lavea.

§13. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej info@lavea.pl. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w punkcie 1. powyżej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera Pouczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy, przesyłką pocztową na swój koszt.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsument sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zwartej w drodze aukcji publicznej
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§14. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 3) powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 5. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy można składać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lavea.pl lub na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 9. Pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lavea.pl lub pisemnie na adres LAVEA Poland. ul. Błękitna 6, 44-280 Rydułtowy.

§15. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Naturalnemydla.pl jest LAVEA Poland w Rydułtowach, ul. Błekitna 6, 44-280 Rydułtowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców (dalej: "Lavea"). Dane kontaktowe Lavea: tel. 32 7936788, adres e-mail info@lavea.pl
 2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie Naturalnemydla.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez Lavea -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lavea – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lavea – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych i cennika hurtowego drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Lavea.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Lavea w celu obsługi Sklepu Naturalnemydla.pl,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Lavea z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§16. TREŚCI ZAWARTE W SKLEPIE

 1. Treści publikowane w Sklepie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.

§17. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ ZASADY

 1. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
  1. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
  2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

§18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu Użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług Sklepu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Sklepu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Sklepu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Sklepu.
 3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu lub Usługi.
 4. Treści publikowane w Sklepie chronione są prawami autorskimi przysługującymi LAVEA Poland albo licencjodawcom.
 5. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika/Klienta potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 9. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca:
  1. wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu;
  2. lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników w Sklepie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 12. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.